Kwaliteit en kwaliteitseisen

Omdat ik ben aangesloten bij de BATC bent u gegarandeerd dat ik voldoe aan een groot aantal waarborgen. Aan al deze eisen en kwalificaties voldoe ik aan. Dit is belangrijk om goede zorg te kunnen bieden en dat ik vergoed en erkend ben door de zorgverzekeringen. Alleen bij een geregistreerd therapeut krijgt u vergoeding als u hiervoor verzekerd bent.

De eisen waaraan ik voldoe zijn;

  • een afgeronde beroepsopleiding alsmede medische basiskennis op hbo-niveau, e.e.a. volgens de definitie van de HBO-raad en VBAG-richtlijn. De opleiding dient geaccrediteerd te zijn door SNRO, FONG belangenbehartiging CAM opleidingen, SKB, CPION of NVAO;
  • bij- en nascholing op hbo-niveau. Leden dienen het verplicht gestelde aantal dagdelen bij- en nascholing te volgen om bij te blijven op eigen vakgebied en wat medische basiskennis betreft. Daarnaast zijn de leden verplicht om vakliteratuur te lezen en intervisiebijeenkomsten te volgen;
  •  een goede praktijkvoering. Hiervoor zijn richtlijnen vastgesteld voor de praktijkvoering, praktijkinrichting, administratie, bereikbaarheid, waarnemingsregeling bij afwezigheid en dergelijke. Controle hierop en verdergaande verbetering vindt plaats d.m.v. intercollegiale toetsing;
  • het hebben van een geldig EHBO-diploma met reanimatie;
  • het conformeren aan onze interne klachtenregeling en het tuchtrecht
  • het hebben van een “Verklaring omtrent het Gedrag”.

Algemene voorwaarden

Zie voorwaarden.

WKKGZ

Met ingang van januari 2017 geldt de wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (wkkgz).

Dit houdt in dat als u een klacht mocht hebben en er niet samen met mij uit zou komen, u via de beroepsvereniging met een klachtenfunctionaris kunt praten. Dit is iemand van de S.C.A.G.

AVG

Europese wet persoonsgegevens.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Zie voor volledige info: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Indien je dit wenst, kun je alle gegevens die ik noteer en opsla in jouw cliëntendossier opvragen en daar inzicht in krijgen. Lees alles hierover in het privacy document.