Algemene Voorwaarden

 • Behandelingen uitsluitend op afspraak.
 • Alle tarieven zijn inclusief 21% BTW.
 • Betaling graag overmaken binnen 7 dagen na ontvangen van de factuur.
 • Roken is in de praktijk niet toegestaan.
Afspraak annuleren
 • Indien u een afspraak ten minste 24 uur van tevoren annuleert, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
 • Indien u een afspraak minder dan 24 uur van tevoren annuleert en bij het niet-nakomen van de afspraak, wordt
  de behandeling volledig in rekening gebracht.
Behandeling op locatie (praktijk heeft een trap en is daarom lastig toegankelijk)
 • Behandeling op locatie (op het werk of thuis) behoort tot de mogelijkheden. In
  verband met reis- en eventuele parkeerkosten zal een offerte op maat worden
  gemaakt.
Bepalingen behandelovereenkomst BATC
 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut is gehouden te handelen conform de BATC regelgeving. 
 • De cliënt/patiënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut te verstrekken. 
 • De cliënt/patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. 
 • De cliënt/patiënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren ) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt/patiënt in alle fasen van de behandeling. 
 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt/patiënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur. 
 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut mag zonder toestemming van de cliënt/patiënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten. 
 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen. 
 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich de cliënt/patiënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is. 
 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben. 
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. 
 • Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen. 
 • Indien de hulpvrager tegen het advies in van de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd. 
 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. 
 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten. 
 • Betalingswijze van de behandelingen geschied in onderling overleg contant, per pin of kan per consult overgemaakt worden. Bij overmaking ontvangt u de declaratienota nadat de betaling is ontvangen op de rekening van de therapeut. 
 • Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt/patiënt zich wenden tot: 1. de therapeut en 2. de beroepsorganisatie van de therapeut. 
 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. 
 Kinderen t/m 16 jaar

Aansprakelijkheid: Voor lichamelijke en psychische klachten, raadt Arlette Berkouwer u eerst aan om contact op te nemen met uw huisarts. Het advies van Arlette Berkouwer is resultaatgericht zonder resultaat te garanderen. Arlette Berkouwer sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Arlette Berkouwer.
Begeleiding: Arlette Berkouwer is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen t/m 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Er wordt dan ook van beide ouders een handtekening gevraagd en van het kind.
Vertrouwelijkheid: Het kind mag alles vertellen tegen de therapeut. De therapeut vertelt niets door aan de ouders. Het staat het kind vrij om zoveel te vertellen als het zelf wil, aan ouders of aan anderen. Soms ben ik als therapeut genoodzaakt iets te vertellen aan ouders. Dit zal ik dan doen met toestemming van het kind. Geeft het kind geen toestemming en is het echt nodig dit te delen met ouders/huisarts, dan zal ik het kind hierover informeren.
Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan het kind/ en daarna aan de ouders/verzorgers. Deze vertrouwelijkheid geldt ook bij de therapie voor volwassenen.
Brengen en halen: Er is geen wachtruimte bij de praktijk De ouder kan het kind brengen en na afloop weer ophalen op de afgesproken tijd. De therapeut zorgt ervoor dat er voldoende tijd tussen de cliënten zit om privacy te waarborgen.
Bereikbaarheid ouders/verzorgers: De ouder/verzorger dient tijdens het consult telefonisch bereikbaar te zijn. De ouder dient tijdens het consult de telefoon uit te schakelen tenzij anders overlegd.
Afspraken omtrent werkwijze: Na afloop van de sessies vindt een afrondend gesprek (evaluatie) plaats met de ouders. Afhankelijk van de situatie, met of zonder het kind.
Een kind krijgt mogelijk opdrachten mee n.a.v. een sessie. Het is belangrijk dat de ouders en de omgeving het kind positief tegemoet treden en het complimenteren met elk stapje op de goede weg. Stilstaan bij momenten waarop het kind terugvalt is minder zinvol.
Indien nodig zal de therapeut tussentijds contact opnemen met de ouders.
Verslaglegging en archivering: De therapeut maakt van ieder consult een verslag. Alle gesprekken, evaluaties, intake-formulieren, vragenlijsten, onderzoeken en andere lijsten, worden vast gelegd en minstens 17 jaar bewaard. Verslagen zijn in te lezen voor cliënten.